نواختن موسيقي سال نو ميلادي با تار و دف | منطقه پنج شهرداري اصفهان
سال جهش تولید