01 بهمن 1399 - 13:02
محله مارنان

محله گاهي ماربانان نيز گفته ونوشته اند. در زمانهاي گذشته از دهات اصفهان بوده ودر جنوب غربي شهر درناحيه برزرود قراردارد وخيابان وحيد از وسط آن مي گذرد .از شمال به پل معروف مارنان واز جنوب به فرح آبادواز سمت مشرق به جلفاو حسين آبادو از سمت غرب به قريه دستگرد محدود است. در محل سه راه خيابان وحيدو نظر غربي ،امامزاده اي است به نام شاهزاده محمد ،از امامزادگان معتبر ومورد توجه وعنايت مردم ، وبزرگان وعلماوجودداردكه نسب اين امامزاده به زيد بن حسن بن علي عليه السلام مي رسد. بزرگان زيادي منسوب به اين محل بوده وعلمايي نيز در اين امامزاده مدفون مي باشد  کد محتوا 28967