01 بهمن 1399 - 12:58
محله سپاهان شهر

محله سپاهان شهر از شمال به اراضی نظامی،از جنوب به امتداد ریل راه آهن ،اراضی نظامی، از غرب به اراضی نظامی، از شرق به بزرگراه وحیددستجردی منتهی می شود.در این منطقه با مساحت۴۱۱۷۹۱۲ مترمربع، ۴۷۰۳۸نفر زندگی می کنند . تراکم جمعیت درمحله سپاهان شهر ۱۱۴نفر در هکتار است .  کد محتوا 28966