استعلام شماره 6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1400‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-5

شهرداری منطقه 5 در نظر دارد پروژه های ذیل را تعیین پیمانکار نماید :

 

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه تقریبی  ( ریال )

فهرست بها

مدت اجرا

( ماه )

سپرده شرکت در استعلام )ریال)

1

ساماندهی گذر روبروی مدرسه فرانسوی ها (تجدید)

000‏‏‏‏‏/000‏‏‏‏‏/500‏‏‏‏‏/2

ابنیه سال 1400

5

000‏‏‏‏‏/000‏‏‏‏‏/14

2

لکه گیری آسفالت در سطح منطقه (2‏-1400)

000‏/000‏/200‏/1

راه و باند سال 1400

4

000‏/100‏/10

3

اجرای دیوار کشی ماده 110 قانون شهرداریها

000‏/000‏/200‏/1

ابنیه سال 1400

5

000‏/100‏/10

4

ساماندهی سرویس های بهداشتی پارک کوهستانی صفه

000‏/000‏/000‏/1

ابنیه سال 1400

4

000‏/500‏/9

تذکرات :

پیمانکاران ملزم به ارائه رزومه کاری خود ویا سوابق کاری در سایر شهرداری ها قبل از تهیه اسناد می باشند . واجدین شرایط می توانند از تاریخ 10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400 تا تاریخ 22‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400 همه روزه به جز روزهای تعطیل به شهرداری منطقه پنج واقع در بلوار دانشگاه ، خيابان سلمان مراجعه و با ارائه معرفی نامه کتبی شرکت و سایر مدارک نسبت به خرید اسناد اقدام نماید . لازم به ذکر است کلیه اسناد استعلام می بایست توسط شرکت کننده تأیید ؛ مهر و امضاء شده و طبق شرایط استعلام ؛ ضمیمه پیشنهاد گردد . آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قيمت تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400 می باشد.بدیهی است دریافت پاکتها بعد از ساعت 14 امکان پذیرنمیباشد. شهرداری منطقه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . شركت كنندگان مي بايست مبلغ سپرده شرکت دراستعلام را به صورت ضمانتنامه بانكي ویا به صورت نقدی در وجه شهرداري منطقه 5 ، همراه قيمت پيشنهادي و اسناد استعلام در دو پاكت (الف و ب) بصورت لاك و مهر شده به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.    برندگان اول و دوم استعلام هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . برنده استعلام جهت عقد قرارداد باید تضمین انجام تعهدات پیمان را مطابق اسناد مناقصه پروژه مربوطه و آیین نامه معاملات شهرداری ، به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقدبه حساب شهرداری منطقه 5 تسلیم نماید. این ضمانتنامه طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان آزاد می گردد .

 کد محتوا 38729

برچسب ها